Uchwalona dnia 11.12.2019 przez Radę Europy strategia Europejskiego Zielonego Ładu zakłada osiągnięcie w Unii Europejskiej do 2050 r pełnej neutralności klimatycznej. Ten cel jest wielkim wyzwaniem technicznym w dziedzinie elekromobilności, budownictwa oraz energetyce, zwłaszcza na polsko-czesko-niemieckim pograniczu gdzie znajdują się elektrownie i kopalnie węgla brunatnego.    
By wyjść naprzeciw tym wyzwaniom technicznym zwłaszcza w dziedzinie elektomobilności została powołana   polsko-czesko-niemiecka TRANSGRANICZNA INICJATYWA "ECO-MOBIL"


Die am 11.12.2019 vom Europarat verabschiedete Strategie des Europäischen Green Deal geht davon aus, dass bis 2050 die vollständige Klimaneutralität in der Europäischen Union erreicht wird. Dieses Ziel ist eine große technische Herausforderung im Bereich Elektromobilität, Bauwesen und Energie, insbesondere im polnisch-tschechisch-deutschen Grenzgebiet, wo es Kraftwerke und Braunkohlebergwerke gibt. Um diesen technischen Herausforderungen, insbesondere im Bereich der Elektromobilität, gerecht zu werden, wurde eine polnisch-tschechisch-deutsche CROSS-BORDER-INITIATIVE "ECO-MOBIL" eingerichtet.

Strategie European Green Deal přijatá Radou Evropy dne 11/12/2019 předpokládá dosažení úplné klimatické neutrality v Evropské unii do roku 2050. Tento cíl je velkou technickou výzvou v oblasti elektromobility, stavebnictví a energetiky, zejména v polsko-česko-německém pohraničí, kde jsou elektrárny a lignitové doly. Aby bylo možné těmto technickým výzvám čelit, zejména v oblasti elektromobility, byla založena polsko-česko-německá INICIATIVA PŘESHRANIČNÍHO DESIGNU „ECO-MOBIL“

The European Green Deal strategy adopted on 11/12/2019 by the Council of Europe assumes the achievement of full climate neutrality in the European Union by 2050. This goal is a great technical challenge in the field of electromobility, construction and energy, especially in the Polish-Czech-German borderland where there are power plants and lignite mines. In order to meet these technical challenges, especially in the field of electromobility, the Polish-Czech-German CROSS-BORDER INITIATIVE "ECO-MOBIL" was established